Chełmianka Chełm - strona oficjalna

Strona klubowa

Logowanie

Wyniki

Ostatnia kolejka 24
Sokół Sieniawa 2:1 Orlęta Radzyń Podlaski
JKS 1909 Jarosław 2:0 Stal Sanok
AMSPN Hetman Zamość 1:0 Resovia
Tomasovia Tomaszów Lubelski 1:1 Stal Kraśnik
Karpaty Krosno 2:0 CHEŁMIANKA Chełm
Podlasie Biała Podlaska 1:1 Polonia Przemyśl
Orzeł Przeworsk 0:1 Avia Świdnik
Lublinianka Lublin 1:2 Izolator Boguchwała
Omega Stary Zamość pauza

Ostatnie spotkanie

Karpaty KrosnoCHEŁMIANKA Chełm
Karpaty Krosno 2:0 CHEŁMIANKA Chełm
2014-04-19, 13:00:00
Krosno
    relacja »
oceny zawodników »

Zegar

Najnowsza galeria

Chełmianka - Podlasie B.P.16.04.2014 r.
Ładowanie...

Statystyki

Brak użytkowników
zalogowanych i 2 gości

dzisiaj: 188, wczoraj: 749
ogółem: 844 206

statystyki szczegółowe

Najlepsi typerzy

Zaloguj się, aby typować.
Lp. Osoba Pkt.
1. ArtiRKS 136
2. rks1955 128
3. KubusRKS 127
4. tobi2004 109
5. daroo64ch 103
6. DorianAdam30 100
7. marcelchelm 98
8. Puntof 66
9. sebaRKS 63
10. dama415 39

Ankiety

Brak aktywnych ankiet.

Sport.pl

Regulamin 3 ligi 2012-13

PODKARPACKI  Z W I Ą Z E K  P I Ł K I  N O Ż N E J

35-010 Rzeszów ul. Ks. Jałowego 6a    

tel./0-17/853-43-25;   fax / 0-17 / 853-43-30

e-mail:  podkarpacki@zpn.pl     

Podkarpacki Bank Spółdzielczy   35 8642 1126 2012 1134 8953 0001

CZŁONEK POLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

                                                                                             

 

R  E  G  U  L  A  M  I  N

ROZGRYWEK MISTRZOWSKICH III Ligi
podkarpacko-lubelskiej

  sezon 2012/2013

Rzeszów -  Maj 2012

 

Uchwała nr… z dnia 11 maja 2012. Zarządu Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej w Rzeszowie w sprawie przyjęcia Zasad prowadzenia rozgrywek mistrzowskich seniorów III ligi podkarpacko-lubelskiej  w sezonie rozgrywkowym 2012/2013.

Na podstawie Statutu Podkarpackiego ZPN i stosownych uchwał Zarządu PZPN  przyjmuje się Zasady prowadzenia rozgrywek mistrzowskich seniorów III ligi podkarpacko-lubelskiej w sezonie rozgrywkowym 2012/2013  w następującym brzmieniu: 

ZASADY

PROWADZENIA ROZGRYWEK MISTRZOWSKICH

SENIORÓW III  LIGI

 

ROZDZIAŁ I

 CEL I UCZESTNICY ROZGRYWEK

§ 1.

1. Wyłonienie po sezonie rozgrywkowym 2012/2013 najlepszego zespołu w III Lidze, który uzyska awans do II ligi grupy wschodniej oraz wyłonienie zespołów do spadku.

2. Rozgrywki o mistrzostwo III ligi podkarpacko-lubelskiej liczącej 16 zespołów w sezonie 2012/2013 prowadzi Podkarpacki Związek Piłki Nożnej w Rzeszowie.

3. W sezonie 2012/2013 grupę podkarpacko-lubelską III ligi tworzą  następujące drużyny:

a. drużyny, które po sezonie  2011/2012 utrzymały się w III lidze;

b. 4 drużyny, które  awansowały z IV ligi  (mistrzowie i wicemistrzowie) z Podkarpackiego ZPN i Lubelskiego ZPN;

     c. drużyny z terenu działania Podkarpackiego ZPN i Lubelskiego ZPN, które spadły z II ligi.

4. W rozgrywkach mogą brać udział:

a. zgodnie z Ustawą o sporcie z dnia 25.06.2010 roku kluby sportowe posiadające osobowość prawną, będące członkami Podkarpackiego ZPN i Lubelskiego ZPN. Kluby sportowe mogą posiadać formę stowarzyszenia kultury fizycznej, uczniowskiego klubu sportowego lub spółki akcyjnej.

b. inne osoby prawne których statut, umowa albo akt założycielski przewiduje prowadzenie działalności w sporcie: piłka nożna.

ROZDZIAŁ II

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 2

1. Rozgrywki prowadzone są  systemem jesień-wiosna.

2. Rozgrywki prowadzone są na podstawie niniejszego regulaminu i terminarza rozgrywek oraz w oparciu o:

a. Przepisy gry w piłkę nożną;

b. Uchwałę Zarządu PZPN z dni 3 i 7.07.2008 roku w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną (z późniejszymi zmianami);

c. Uchwałę Zarządu PZPN z dnia 14.07.2006 roku w sprawie statusu zawodników, występujących w polskich klubach piłkarskich oraz zasad zmian przynależności klubowej (z późniejszymi zmianami);

d. Regulamin Dyscyplinarny PZPN - Uchwała Zarządu PZPN z dnia 26.09.2008 roku (tekst jednolity).

e. Ustawę o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20.03.2009 roku.;

f.  Uchwałę nr III/43 z dnia 6 marca 2008 roku Zarządu PZPN w sprawie w sprawie licencji dla klubów III ligi piłki nożnej.

g. Uchwałę Zarządu PZPN z dnia 6.05.2009 roku w sprawie licencji trenerskich.

h. Uchwalę nr V/49 z dnia 5 kwietnia 2011r. Zarządu PZPN w sprawie przyjęcia zasad prowadzenia rozgrywek mistrzowskich seniorów III ligi i niższych klas rozgrywkowych.

i. Uchwałę nr IV/74 z dnia 19 kwietnia 2012 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji dla sędziów piłkarskich.

3. Organizacja, nadzór i kontrola przestrzegania obowiązujących przepisów gry i postanowień niniejszego regulaminu – należy do właściwych Wydziałów i Komisji Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej w Rzeszowie oraz Lubelskiego Związku Piłki Nożnej w Lublinie.

4. Kluby muszą zgłosić do rozgrywek zespół– w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 lipca 2012 r. W przypadku nie nadesłania zgłoszenia w w/w. terminie klub może być niedopuszczony do rozgrywek.


ROZDZIAŁ III

BOISKA

§ 3

1. Spotkania mistrzowskie  winny być rozgrywane na boiskach trawiastych lub  na boiskach  ze sztuczną nawierzchnią.

2. W przypadku boisk ze sztuczną nawierzchnią wymagana jest zgoda Wydziału Gier Podkarpackiego ZPN iLubelskiego ZPN  na rozgrywanie meczów piłkarskich w III Lidze.

3. Spotkania mistrzowskie mogą być rozgrywane wyłącznie na boisku zweryfikowanym dla danej lub wyższej klasy, wskazanym w licencji udzielonej klubowi na dany sezon rozgrywkowy.

4. Protokół weryfikacji boiska sporządza komisja powołana przez Podkarpacki Związek Piłki Nożnej lub Lubelski ZPN  na wniosek klubu - przed rozpoczęciem sezonu.

5. Ważność weryfikacji obiektu dla klubów uczestniczących w rozgrywkach III ligi  określa się na 2 lata, przy czym okres jej ważności winien być zgodny z okresem ważności licencji, udzielonej klubowi na udział w rozgrywkach danej klasy rozgrywkowej. Weryfikacja obiektu może być wcześniej unieważniona, po stwierdzeniu braków lub nierealizowaniu przez klub zaleceń. Brak ważnej weryfikacji boiska jest podstawą do zawieszenia licencji klubu.

6. W razie niekorzystnych warunków atmosferycznych (ulewne deszcze, zalegający śnieg) i uzasadnioną potrzebą oszczędzania nawierzchni boisk trawiastych Wydział Gier jako organ prowadzący rozgrywki może wyrazić zgodę na rozegranie meczu mistrzowskiego na boisku, posiadającym ważną weryfikację dla danej bądź niższejklasy rozgrywkowej.

7. Protokół weryfikacji boiska musi być wywieszony w szatni sędziowskiej.

8. Drugi egzemplarz protokołu weryfikacji boiska przechowywany jest w aktach i Podkarpackiego ZPN i Lubelskiego ZPN .

9. Za właściwe przygotowanie boiska do gry odpowiedzialny jest klub, gospodarz zawodów wpisany do terminarza na pierwszym miejscu.

10. Jeżeli sędzia uzna boisko za niezdatne do gry, a klub posiada inną zweryfikowaną do danych rozgrywek płytę boiska, którą sędzia uzna za nadającą się do gry  – obowiązany jest udostępnić ją do zawodów. W przypadku nie zastosowania się do tego przepisu sędzia ma obowiązek opisać ten fakt w sprawozdaniu z zawodów. Przedstawiciele obu drużyn mogą ustalić nowy termin rozegrania meczu, jednakże ostateczna decyzja co do weryfikacji wyniku meczu bądź wyznaczenia nowego terminu należy do właściwego Wydziału Gier  prowadzącego rozgrywki.

11. Klub nie ma obowiązku udostępniać innej płyty boiska przy założeniu, że w danym dniu bądź w dniu następnym na tym boisku są wyznaczone zawody szczebla wyższego lub zawody międzynarodowe.

12. Klub, który nie dopełnił obowiązku właściwego przygotowania boiska i z winy którego zawody nie odbyły się – ponosi konsekwencje regulaminowe: 

               - w III lidze- 1 000,- zł oraz zwrot kosztów przejazdu dla drużyny przeciwnej jeśli zgłosi takie żądanie.

13. Kluby posiadające sztuczne oświetlenie boiska muszą spełniać wymogi PZPN tzn. posiadać oświetlenie o mocy minimum 500 LUX (800 LUX, jeśli planowana jest transmisja telewizyjna).


ROZDZIAŁ IV

LICENCJE KLUBOWE

§ 4

1. Kluby uczestniczące w rozgrywkach seniorów muszą posiadać ważną licencję uprawniającą do gry wydaną przez Komisję do spraw Licencji Klubowych Podkarpackiego ZPN lub Lubelskiego ZPN, a w przypadku jej nieotrzymania nie będą uczestniczyć w rozgrywkach.

2. Licencje są wydawane przez Komisję dla klubu ze wskazaniem obiektu (boiska), na którym będą rozgrywane mecze.

3. Jeżeli klub, który jest gospodarzem zawodów z przyczyn obiektywnych (remont boiska, modernizacja stadionu, kara dyscyplinarna itp.) ma rozgrywać mecze na innym stadionie – obiekcie sportowym, musi ten fakt zgłosić (pisemnie, na co najmniej 5 dni przed zawodami) Wydziałowi Gier  prowadzącemu rozgrywki, który podejmuje stosownie decyzję o wyrażeniu zgody na rozegranie meczu. Jeśli mimo braku pisemnej zgody zawody zostaną rozegrane na takim boisku, niezależnie od wyniku gospodarz zostanie ukarany walkowerem.

4.  Kluby występujące o licencję nie mogą mieć zaległości finansowych względem Podkarpackiego ZPN i macierzystego ZPN.

5. Stosownie do zapisów licencyjnych dla poszczególnych klas rozgrywkowych kluby uczestniczące w rozgrywkach seniorów muszą posiadać określoną liczbę zespołów młodzieżowych. Jeśli w trakcie sezonu piłkarskiego wskutek wycofania drużyny młodzieżowej  z rozgrywek, jej zawieszenia bądź z innych przyczyn klub nie posiada wymaganej ilości zespołów młodzieżowych – Wydział Dyscypliny Podkarpackiego ZPN może podjąć decyzję o zawieszeniu licencji klubowej.


ROZDZIAŁ V

UCZESTNICY ZAWODÓW

§ 5

1. W rozgrywkach III ligi w sezonie 2012/2013 prowadzonych przez Podkarpacki Związek Piłki Nożnej klub mogą reprezentować wyłącznie zawodnicy potwierdzeni i uprawnieni do gry przez Wydział Gier Podkarpackiego ZPN, a dla klubów Lubelskiego ZPN potwierdzonych przez macierzysty Wydział Gier  w systemie Extranet pod rygorem utraty punktów walkowerem  i innych konsekwencji dyscyplinarnych. Zasady, tryb zgłaszania i uprawniania zawodników  do gry określa Uchwała Zarządu PZPN  z dnia 14.07.2006 roku w sprawie statusu polskich piłkarzy oraz zmian przynależności klubowej (z późniejszymi zmianami).

2. Zezwala się na warunkowe potwierdzenie zawodnika nieujętego w systemie ewidencji zawodników Extranet na okres do 30 dni od momentu potwierdzenia zawodnika do klubu. Klub zobowiązany jest do dostarczenia organowi prowadzącemu rozgrywki we wskazanym powyżej okresie dokumentów potwierdzających rejestrację w systemie Extranet. Warunkowe potwierdzenie następuje bez prawa do uczestnictwa zawodnika w meczach klubu, do którego został warunkowo potwierdzony do czasu przedłożenia dokumentów potwierdzających rejestrację w systemie Extranet.

3. W przypadku nie potwierdzenia zawodnika w systemie Extranet w terminie, o którym mowa w pkt. 2, Wydział Gier prowadzący rozgrywki cofa uprawnienie tego zawodnika.

4. Zawodnicy uprawiający piłkę nożną w Polsce mogą posiadać status amatora lub zawodnika profesjonalnego.

5. Za amatorów są uznani zawodnicy, którzy z tytułu uprawiania sportu piłki nożnej lub innej działalności z tym związanej nie otrzymali wynagrodzenia, względnie innego świadczenia pieniężnego lub rzeczowego, innego niż zwrot rzeczywistych wydatków poniesionych w trakcie ich udziału w oficjalnych rozgrywkach. Koszty podróży i zakwaterowania poniesione w związku z udziałem w meczu oraz wydatki na sprzęt piłkarski, ubezpieczenie i szkolenie mogą podlegać zwrotowi bez podważenia statusu amatora.

6. Za zawodników profesjonalnych uznani będą zawodnicy, posiadający z klubem umowę zawartą wg wzoru PZPN (kontrakt o profesjonalne uprawianie piłki nożnej) oraz zawodnicy, którzy otrzymują z tytułu uprawiania piłki nożnej lub działalności z tym związanej wynagrodzenie, względnie inne świadczenie pieniężne lub rzeczowe, wyższe od określonego w pkt. 5.

7. Zamiar uprawiania piłki nożnej oraz reprezentowania barw danego klubu zawodnik potwierdza poprzez podpisanie deklaracji gry amatora oraz złożenie formularza zgłoszeniowego systemu Extranet (o ile wcześniej nie był złożony). Dla zawodników poniżej 18 lat na wniosku oprócz podpisu zawodnika wymagane są podpisy rodziców (opiekunów prawnych).

8. Zawodnik o statusie amatora, występujący w rozgrywkach  musi posiadać deklarację gry amatora.

9. Kluby zgłaszające zespoły do rozgrywek przesyłają do właściwego WG listy zawodników w trzech  egzemplarzach – najpóźniej 10 dni przed rozpoczęciem rozgrywek. Listy te,  muszą być sporządzone w porządku alfabetycznym i zawierać: nazwisko i imię,Pesel lub datę urodzenia, numer karty zawodnika, poprzednią przynależność klubową, status zawodnika, czas obowiązywania kontraktu.

10. Zawodnik musi być uprawniony do gry we wszystkich klasach rozgrywkowych danego klubu, w których będzie występował, a opłata z tytułu uprawnienia zawodnika do gry pobierana będzie w wysokości przewidzianej dla najwyższej klasy rozgrywkowej, w której uczestniczy zawodnik.

§ 6

1. Zawodnik może być potwierdzony i uprawniony do gry jednocześnie tylko w jednym klubie.

2. Zawodnicy mogą być potwierdzeni do maksymalnie trzech klubów w ciągu okresu: od  1 lipca do 30 czerwca roku następnego. W takim okresie zawodnik może uczestniczyć w oficjalnych meczach jedynie w dwóch klubach.

3. Zmiana przynależności klubowej zawodników do klubów III ligi  może nastąpić w okresie jednego z dwóch okresów transferowych (tzw. okien transferowych) przypadających każdego roku w terminach:

a.  od 1 lipca do 31 sierpnia;

b. od 1 lutego do dnia rozpoczęcia rozgrywek w rundzie wiosennej w klasie rozgrywkowej, w której występuje Klub pozyskujący.

4. W przypadku złożenia przez klub pozyskujący kompletu dokumentów, niezbędnych do potwierdzenia i uprawnienia zawodnika w terminie przewidzianym w danym okresie transferowym, wówczas potwierdzenie i uprawnienie zawodnika do gry w klubie pozyskującym może nastąpić także po tym terminie.

5. W czasie trwania sezonu rozgrywkowego, jednakże nie później niż do 31 marca danego roku do rozgrywek, do klubu mogą być uprawnieni zawodnicy, którzy posiadali w poprzednim sezonie status zawodnika profesjonalnego i którzy spełniają łącznie następujące warunki: w danym sezonie rozgrywkowym nie posiadali umowy z jakimkolwiek klubem piłkarskim, nie byli zgłoszeni do rozgrywek w jakimkolwiek klubie, a następnie w trakcie trwania sezonu rozgrywkowego podpisali z klubem umowę (kontrakt).

§ 7

1. Do każdego klubu może być potwierdzonych i uprawnionych dowolna liczba zawodników – cudzoziemców, z zastrzeżeniem, o którym mowa w pkt. 2. Ponadto w każdym meczu mistrzowskim lub pucharowym może występować równocześnie na boisku dowolna liczba zawodników z zastrzeżeniem, o którym mowa w pkt. 2 i 3.

2. Do każdego klubu bez względu na klasę rozgrywkową może być potwierdzonych i uprawnionych dowolna liczba zawodników – cudzoziemców spoza obszaru Unii Europejskiej, przy czym bezwarunkowe uprawnienie może nastąpić zgodnie z obowiązującymi przepisami państwowymi dotyczącymi zatrudnienia oraz legalizacji pobytu w Polsce po przedstawieniu przez klub dokumentów zaświadczających legalizację pobytu zawodnika – cudzoziemca w Polsce oraz otrzymanie przez zawodnika pozwolenia na pracę.

 

3.       Zezwala się na warunkowe uprawnienie zawodnika – cudzoziemca spoza obszaru UE na okres do 90 dni od momentu podpisania kontraktu przez zawodnika z klubem. Klub zobowiązany jest do dostarczenia organowi prowadzącemu rozgrywki we wskazanym powyżej okresie dokumentacji potwierdzającej legalizację pobytu zawodnika w Polsce oraz przedstawić zezwolenie na pracę. Warunkowe uprawnienie takiego zawodnika następuje bez prawa uczestniczenia w meczach klubu, do którego został on warunkowo uprawniony do czasu uzyskania zezwolenia na pracę.

4. W przypadku niedostarczenia w ciągu 90 dni od momentu podpisania kontraktu przez zawodnika z klubem, organowi prowadzącemu rozgrywki, dokumentacji potwierdzającej legalizację pobytu zawodnika w Polsce, oraz nie przedstawienie zezwolenia na pracę, WG cofa uprawnienie do czasu przedłożenia takiej dokumentacji.

5. Zawodnicy – cudzoziemcy spoza obszaru Unii Europejskiej mogą być bezwarunkowo uprawnieni do gry jedynie na okres, na jaki mają prawo przebywania na terytorium Polski oraz na jaki otrzymali pozwolenie na pracę. Klub jest odpowiedzialny za należyte poinformowanie organów prowadzących rozgrywki o jakichkolwiek zmianach dotyczących legalizacji pobytu zawodnika oraz zmianach w okresie uzyskanego pozwolenia na pracę.

6. Zawodnik – cudzoziemiec spoza obszaru Unii Europejskiej może być potwierdzony uprawniony do gry wyłącznie jako zawodnik profesjonalny, bez względu na klasę rozgrywkową, w której występuje klub pozyskujący takiego zawodnika.

7. W każdym zespole każdego klubu musi być potwierdzonych i uprawnionych do gry co najmniej ośmiu zawodników posiadających obywatelstwo polskie.

8. W przypadku potwierdzenia i uprawnienia zawodnika-cudzoziemca, który dotychczas nie był potwierdzony w polskim klubie piłkarskim niezbędne jest przedstawienie certyfikatu transferowego federacji w której do momentu zmiany przynależności klubowej był on zarejestrowany.

9. Każdy zawodnik polski powracający z zagranicy by być uprawnionym do gry winien posiadać certyfikat kraju w którym ostatnio występował .

§ 8

1. W meczach mistrzowskich seniorów muszą brać udział zawodnicy młodzieżowi którym na boisku musi występować przez cały mecz co najmniej:

       a/   dwóch   w III lidze

2. Zawodnikami młodzieżowymi są zawodnicy, którzy w roku kalendarzowym w którym następuje zakończenie danego sezonu rozgrywkowego ukończyli 21 rok życia oraz zawodnicy  młodsi. W sezonie 2012/2013 urodzeni w 1992 roku i młodsi. Przyjmuje się, że zawodnikiem młodzieżowym jest wyłącznie zawodnik posiadający obywatelstwo polskie, bądź zawodnicy szkoleni w klubach zrzeszonych w PZPN.  Zawodnik szkolony w klubie zrzeszonym w PZPN oznacza zawodnika, który bez względu na swoją narodowość lub wiek – był lub może być zarejestrowany w klubie lub klubach zrzeszonych w PZPN, z przerwami lub nie, przez okres trzech pełnych sezonów lub 36 miesięcy pomiędzy 15 rokiem życia i 21 rokiem życia.

3. W protokole zawodów nazwiska zawodników młodzieżowych winny być zaznaczone literką „M”.

4. Od uznania winy klubu należy odstąpić w sytuacjach losowych w których nie można dokonać wymiany zawodnika młodzieżowego na innego zawodnika młodzieżowego (np. kontuzja po wyczerpaniu limitu zmian) bądź w przypadku gdy drużyna rozpoczyna bądź kontynuuje grę w pomniejszonym o wymaganą liczbę zawodników młodzieżowych składzie osobowym  (np. w przypadku wykluczenia – czerwona kartka – zawodnika młodzieżowego nie ma obowiązku wymiany zawodnika seniora na zawodnika młodzieżowego, rozpoczęcie gry w składzie niepełnym pomniejszonym o ilość wymaganych w danej klasie rozgrywkowej zawodników młodzieżowych.) Każdorazowo w przypadku rozpoczęcia bądź kontynuowania gry w pełnym 11 osobowym składzie bez wymaganej ilości zawodników młodzieżowych organ prowadzący rozgrywki będzie stosował sankcje określone niniejszym regulaminem.

§ 9

1. Do protokołu sędziowskiego wolno wpisać maksymalnie 18 zawodników. Zawodnicy muszą mieć koszulki ponumerowane zgodnie z zapisem w protokole. Po tym jak sprawozdanie zostało wypełnione, podpisane przez kapitana oraz kierownika drużyny i zwrócone do sędziego na 30 minut przed rozpoczęciem zawodów, jeżeli zawody nie zostały jeszcze rozpoczęte,  mają zastosowanie następujące instrukcje:

a. Jeżeli jakikolwiek z pierwszych 11 zawodników nie jest zdolny do rozpoczęcia zawodów z jakiejkolwiek przyczyny, to może być zastąpiony przez jednego z rezerwowych. Takie zastąpienie pomniejszy liczbę zawodników rezerwowych. Podczas zawodów nadal można dokonać regulaminową liczbę zmian dla danej klasy rozgrywkowej.

b. Jeżeli jakikolwiek z 7 zawodników rezerwowych nie może wejść na boisko z jakiejkolwiek przyczyny, to nie może być zastąpiony, co oznacza, że ilość zawodników rezerwowych zostanie pomniejszona.

c. Jeżeli bramkarz wpisany do sprawozdania nie może wziąć udziału w zawodach jakiejkolwiek przyczyny, to następny bramkarz nie wpisany uprzednio do sprawozdania może go zastąpić.

2. Na ławce rezerwowych, poza 7 zawodnikami rezerwowymi, wpisanymi do protokołu, może przebywać najwyżej 6 osób. Nazwiska i funkcje tych osób muszą być wpisane czytelnie na załączniku do sprawozdania meczowego.

3. Zawodnicy winni mieć na koszulkach numery o wysokości minimum 30 cm, wykonane w kolorze kontrastującym z kolorem koszulki, zapewniające ich widoczność nawet z dalszej odległości.

a. Jeżeli przed rozpoczęciem spotkania okaże się, że drużyny mają kostiumy sportowe podobnych kolorów, wówczas na zarządzenie sędziego drużyna gospodarzy jest obowiązana założyć kostiumy o odmiennych barwach.

b. Bramkarze muszą mieć koszulki różniące się barwą od koszulek obu drużyn. Przepis ten dotyczy również sędziego, któremu gospodarz zawodów powinien dostarczyć koszulkę odmiennej barwy.

4. W  czasie meczu obowiązkowe jest używanie przez zawodników ochraniaczy na golenie.

5. Zawodnicy wpisani do protokołu z zawodów muszą posiadać aktualne badania lekarskie, potwierdzone w książeczce zdrowia zawodnika lub zaświadczeniu. Badanie lekarskie jest ważne przez okres sześciu miesięcy, licząc od daty badania, chyba, że lekarz wyznaczył krótszy termin ważności. Kapitan i kierownik drużyny odpowiadają za wpisanie do protokółu zawodów zawodników zdolnych do gry, uprawnionych przez lekarza.

6. Kluby będące gospodarzami zawodów, obowiązane są zapewnić: egzemplarz  sprawozdania z zawodów i 3 egzemplarze załącznika do sprawozdania. Do załącznika sędzia zawodów wpisze nazwiska zawodników ukaranych żółtymi i czerwonymi kartkami, zmiany zawodników i skrótowy opis innych uwag dyscyplinarnych (np. zakłócenia porządku, osoby usunięte z ławki rezerwowych), jakie później zamieści w sprawozdaniu. Kierownicy drużyn muszą potwierdzić odbiór wypełnionych załączników własnoręcznym podpisem po zakończeniu zawodów. Mają jednocześnie prawo wnieść tam swoje zastrzeżenia, dotyczące wyłącznie ukarania  przez sędziego niewłaściwego zawodnika .

7. Co najmniej 45 minut przed rozpoczęciem zawodów III ligi,  drużyny są obowiązane do wręczenia sędziemu wypełnionych składów na protokole z wyszczególnieniem numeru na koszulce, nazwiska i imienia oraz daty urodzenia wszystkich zawodników oraz nazwiska i imiona osób uprawnionych wraz z ich funkcjami (w przypadku trenera, dodatkowo numer licencji trenerskiej). Zaleca się wypełnianie tego dokumentu drukowanymi literami. Protokół podpisują: kierownik drużyny oraz kapitan, którzy są odpowiedzialni za prawdziwość danych. Za przestrzeganie tych zapisów czyni się odpowiedzialnymi sędziów i kierowników drużyn.

8. Za posiadanie druków protokołów (składów drużyn) odpowiedzialni są kierownicy drużyn, niezależnie od tego czy są gospodarzami czy gośćmi.

9. Do składu drużyny w protokole można wpisać mniej niż 11 zawodników, jednak nie mniej niż 7. Jeżeli drużyna rozpoczyna grę z mniejszą liczbą zawodników niż 11 (jednak nie mniejszą niż 7), to skład drużyny może być uzupełniony do 11 zawodników jedynie zawodnikami, którzy są wpisani do składu w protokole z zawodów.

10. Zawodnik uczestniczący w spotkaniach mistrzowskich  musi posiadać aktualną kartę zawodnika (zgodną z systemem Extranet). Dopuszcza się możliwość gry na podstawie innego dokumentu określonego przez Wydział Gier Podkarpackiego ZPN (kserokopia wniosku o kartę zawodnika lub duplikatu wraz z dokumentem tożsamości).

11. Żądanie sprawdzenia tożsamości zawodników biorących udział w zawodach, przysługuje wyłącznie kapitanowi drużyny. Fakt sprawdzania tożsamości zawodników drużyny przeciwnej musi być bezwzględnie zgłoszony sędziemu głównemu zawodów przez kapitana drużyny przed zawodami, w czasie pierwszej lub drugiej połowy gry oraz dogrywki, najpóźniej przed ostatnim gwizdkiem kończącym zawody. Sprawdzanie tożsamości zawodników może dotyczyć wyłącznie tych zawodników, którzy w chwili zgłaszania żądania przebywają na płycie boiska. W przypadku zgłaszania żądania w przerwie między pierwszą a drugą połową meczu sprawdzanie może dotyczyć zawodników, którzy będą występować na boisku w drugiej połowie i zawodników rezerwowych, którzy wpisani do protokołu przebywają na ławce rezerwowych. Po zakończeniu zawodów sędzia nie ma prawa przyjąć protestu odnośnie tożsamości zawodników. Fakt żądania sprawdzenia tożsamości i jego przebieg sędzia obowiązany jest opisać w sprawozdaniu z zawodów od razu w szatni i dać do podpisu kapitanom  obu zespołów. Sędzia musi zająć jednoznaczne stanowisko co do tożsamości sprawdzanych zawodników.

12. Sprawdzanie tożsamości może się odbyć przed zawodami, w przerwie zawodów lub po zakończeniu meczu, jeżeli protest w tej sprawie zgłoszony został sędziemu w trakcie drugiej połowy spotkania, ale przed końcowym gwizdkiem. Sędzia zawodów obowiązany jest przyjąć zgłoszony przez kapitana protest i poinformować niezwłocznie (w najbliższej przerwie w grze, ale przed zakończeniem zawodów) kapitana drużyny przeciwnej, aby wskazani zawodnicy (również ci, którzy po powiadomieniu kapitana zostaną wykluczeni z gry lub wymienieni na zawodnika rezerwowego) stawili się do sprawdzenia tożsamości do wyznaczonego przez sędziego miejsca. Sędzia sprawdza karty zgłoszeń oprotestowanych zawodników z ich wyglądem (w obecności kapitanów obu drużyn) i tylko i wyłącznie w przypadku wątpliwości sędziego (a nie kapitana) co do tożsamości zawodnika, żąda dodatkowego dokumentu tożsamości ze zdjęciem (paszport, dowód osobisty, książeczka wojskowa, legitymacja szkolna, itp.). Na podstawie tych dokumentów i dodatkowych pytań musi zająć jednoznaczne stanowisko, czy jest to ten zawodnik czy nie. Swoje stanowisko w tej sprawie wpisuje do sprawozdania z zawodów.

13. W przypadku, gdy zawodnik nie stawi się na kontrolę tożsamości (po uprzednim zgłoszeniu tego faktu kapitanowi jego drużyny), zawodnik zostaje uznany za nieuprawnionego do gry w tym meczu. Zawodnik, jego trener lub kierownik, kapitan zespołu i drużyna ponoszą konsekwencje dyscyplinarne takie same jak za wstawienie do gry zawodnika pod obcym nazwiskiem.

§ 10

1. Zawodnik potwierdzony i uprawniony do gry może brać udział w rozgrywkach mistrzowskich     w różnych drużynach swojego klubu do których został uprawniony.

2. Klub posiadający drużyny w kilku klasach rozgrywkowych, może wstawić swoich zawodników do gier o mistrzostwo poszczególnych klas, zgodnie z następującymi zasadami:

a. jeżeli w jednym terminie gra o mistrzostwo lub puchar drużyna klasy wyższej, pozostali  nie biorący udział zawodnicy tej drużyny, mogą  brać udział  w zawodach klasy niższej;

b. jeżeli drużyna klasy wyższej nie rozgrywa w danym terminie zawodów o mistrzostwo lub puchar, zawodnicy tej drużyny, którzy brali udział w poprzedniej kolejce mistrzostw więcej niż połowę meczu, nie mogą uczestniczyć w zawodach klasy niższej w tym terminie. Prawo do gry w drużynie klasy niższej przysługuje tym zawodnikom dopiero w następnej kolejce (terminie) mistrzostw, nie więcej jednak jak 3 zawodników;

c. zawodnik traci prawo gry w drużynie klasy niższej po rozegraniu 2/3 spotkań mistrzowskich w drużynie klasy wyższej.

d. do liczby rozegranych meczów mistrzowskich zalicza się zawodnikowi występ w meczu  bez względu na długość czasu jego obecności na boisku.

3. Zawodnik może uczestniczyć w spotkaniu innej drużyny swego klubu, w tym samym terminie, jeżeli w pierwszym spotkaniu grał nie więcej niż połowę czasu gry (nie dotyczy pozycji bramkarza).

4. Jeżeli zawodnik brał udział w spotkaniu mistrzowskim lub pucharowym w wymiarze przekraczającym połowę czasu gry może wystąpić w kolejnym spotkaniu innej drużyny swego klubu, dopiero po upływie 48 godzin od zakończenia tego meczu (przepis ten nie dot. bramkarzy).

5. Zawodnik do lat 19 może w tym samym terminie uczestniczyć w 2 zawodach swego klubu   w łącznym wymiarze czasu gry odpowiadającemu jednym zawodom w klasie rozgrywkowej do której został zgłoszony zgodnie z kategorią wiekową, przy założeniu, że w pierwszym meczu wystąpił nie więcej niż połowę czasu gry. Postanowienia ust. 4 stosuje się odpowiednio.

6. Juniorzy mogą grać w zespole seniorów po ukończeniu 16. roku życia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wydział Gier Związku Piłki Nożnej może uprawnić do gry w zespole seniorów zawodnika – reprezentanta kraju po ukończeniu 15. roku życia w razie uzyskania zgody rodziców lub prawnych opiekunów oraz pozytywnej opinii Wydziału Szkolenia PZPN i przychodni sportowo-lekarskiej.

§ 11

1. Każda drużyna uczestnicząca w rozgrywkach musi być prowadzona przez trenera posiadającego co najmniej uprawnienia II klasy posiadającego ważną na III Ligę licencję trenerską.

2. Zasady przyznawania, odmowy przyznania, przedłużenia, zawieszenia lub pozbawienia licencji uprawniających do prowadzenia zawodów IV ligi oraz niższych klas rozgrywkowych piłki nożnej męskiej, kobiecej, młodzieżowej i dziecięcej określa Uchwała Nr VII/190 z dnia 06 maja 2009 Zarządu PZPN.

3. W przypadku prowadzenia zespołu przez trenera lub instruktora nie posiadającego ważnej licencji będą stosowane przez właściwy Wydział Dyscypliny kary dyscyplinarne:

a/ pierwszy mecz - kara pieniężna  1000 zł

b/ drugi mecz  - kara pieniężna   2000 zł

c/ trzeci i kolejne mecze - weryfikacja zawodów jako walkower /0:3/ na niekorzyść  tej drużyny


ROZDZIAŁ VI

SĘDZIOWIE

§ 12

1. Do prowadzenia zawodów sędziów wyznacza Kolegium Sędziów Podkarpackiego ZPN z terenu działania KS Podkarpackiego ZPN i KS Lubelskiego ZPN.

2. Wyznaczeni sędziowie potwierdzają przyjęcie obsady do realizacji w systemie Extranet PZPN.

3. Sędzia zgodnie z Uchwała Zarządu PZPN powinien posiadać licencję do prowadzenia zawodów III ligi nadawaną przez Podkarpacki ZPN i Lubelski ZPN.

4. Jeżeli z wyznaczonej trójki sędziowskiej nie stawi się sędzia główny, jego funkcję automatycznie przejmuje sędzia asystent, uprzednio wytypowany przez Kolegium Sędziów.

Prowadzenie zawodów bez sędziów asystentów lub z jednym sędzią asystentem jest niedopuszczalne. W przypadku nie stawienia się związkowych sędziów asystentów lub jednego z nich, kapitan drużyny gospodarzy zobowiązany jest przedstawić sędziemu kandydatów na sędziów asystentów.

5. Jeżeli wyznaczeni do prowadzenia zawodów sędziowie związkowi z jakichkolwiek powodów będą nieobecni – zawody te muszą być rozegrane. W takim przypadku  kapitan drużyny gospodarzy musi co najmniej na 5 minut przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia zawodów zawiadomić kapitana drużyny gości wzywając go do przedstawienia kandydata do prowadzenia zawodów.

6.  Kapitanowie obu drużyn uzgadniają między sobą wybór jednego kandydata na sędziego. W przypadku, gdy jeden z kandydatów jest sędzią związkowym, jemu przysługuje prawo prowadzenia zawodów.  W innych przypadkach o wyborze sędziego decyduje losowanie przeprowadzone w obecności kapitanów obu drużyn.

7. Fakt wyboru sędziego musi być potwierdzony w sprawozdaniu przed rozpoczęciem zawodów własnoręcznymi podpisami kapitanów drużyn. Sprawozdanie sędziowskie z takich zawodów musi być dostarczone Wydziałowi Gier  prowadzącemu rozgrywki przez gospodarza zawodów w terminie 48 godzin od zakończenia zawodów.

8. Każde zawody mistrzowskie – niezależnie od sposobu wyznaczenia sędziego zastępczego, muszą być rozegrane jako mistrzowskie, a jakakolwiek umowa kapitanów drużyn, iż rozegrają je jako zawody towarzyskie jest nieważna.

9. Jeżeli sędzia dał sygnał zakończenia zawodów na skutek nie stawienia się w przepisowym czasie na boisku jednej z drużyn lub obydwu drużyn, a po tym fakcie stawiają się one w komplecie do rozegrania zawodów, to sędzia zobowiązany jest te zawody prowadzić. Fakt opóźnienia się drużyn lub drużyny sędzia powinien odnotować w sprawozdaniu z zawodów. Podejmując decyzję o prowadzeniu zawodów w opóźnionym czasie sędzia powinien uwzględnić porę dnia (czy zaistniałe opóźnienie pozwoli zakończyć zawody w normalnym czasie gry). Ponadto podejmując decyzję prowadzenia zawodów sędzia winien mieć na uwadze konieczność ewentualnego rozegrania w danym dniu na tym samym boisku innych zawodów przewidzianych terminarzem.

10. Sędzia zawodów przed meczem musi otrzymać do wglądu następujące dokumenty:

a. protokół weryfikacji boiska, na którym ma być rozegrany mecz. Jeśli weryfikacja jest nieważna, nie obejmuje danej klasy rozgrywkowej lub gospodarze jej nie przedstawią, sędziemu nie wolno prowadzić meczu.

b. protokoły wypełnione przez oba zespoły, z czytelnymi podpisami kapitanów i kierowników pod składami swoich drużyn oraz z czytelnie wpisanymi do załącznika imionami  i nazwiskami osób towarzyszących drużynie i siedzących na ławce rezerwowych

c. książeczki zdrowia lub zaświadczenia lekarski zawodników. Sędzia musi sprawdzić przed meczem ważność – zaświadczeń wszystkich zawodników biorących udział   w zawodach. W przypadku braku ważnego badania – sędzia nie dopuszcza takiego zawodnika do gry i fakt ten odnotowuje w sprawozdaniu z zawodów.

d. aktualne karty zawodnicze lub inne dokumenty określone § 9 pkt 10

e. dokument poświadczający posiadanie uprawnień do sprawowania opieki medycznej osoby pełniącej tę funkcję na danych zawodach.

11.   Sędzia zawodów ma obowiązek sprawdzenia obecności przedstawiciela służby zdrowia na zawodach, odnotowania w sprawozdaniu z zawodów faktu jego obecności, nieobecności lub złej pracy (np. nie miał niezbędnego wyposażenia, nie dokładał należytej staranności  w niesieniu pomocy).

12. Sędziom i obserwatorom delegowanym na zawody, kluby wypłacają ekwiwalent na podstawie delegacji wystawionej przez właściwe Kolegium Sędziów, zgodnie z przepisami ustalonymi przez PZPN oraz odprowadzają podatek do właściwego dla siedziby klubu Urzędu Skarbowego.

13. W przypadku nie rozegrania zawodów z różnych względów, przybyłym sędziom, obserwatorom przysługuje zwrot kosztów podróży i diet oraz 50 % ekwiwalentu.

14. Sędzia zawodów zobowiązany jest w przeciągu 24 godzin od zakończenia spotkania  do wypełnienia sprawozdania na stronie Extranet PZPN.

15. Sędziowie zobowiązani są dostarczyć zbiorczo wszystkie oryginalne sprawozdania z zawodów po zakończeniu rundy rozgrywkowej lub wcześniej na wezwanie organu prowadzącego rozgrywki. 

16. W przypadku nieuregulowania przez klub ekwiwalentu sędziemu lub obserwatorowi bezpośrednio po zawodach, właściwy Wydział Dyscypliny Podkarpackiego ZPN nakłada na winny klub karę finansową.


ROZDZIAŁ VII

ZASADY ROZGRYWEK

§ 13

       1.   Rozgrywki III Ligi  prowadzi Wydział Gier Podkarpackiego ZPN w oparciu wyłącznie o niniejszy regulamin   i   stosowne przepisy  PZPN.

2. Każda drużyna rozgrywa w swojej grupie dwa spotkania z pozostałymi drużynami –  u siebie jako gospodarz i u przeciwnika jako gość.

3. W zawodach seniorów czas trwania zawodów wynosi 2 x 45 min. z przerwą trwającą nie dłużej niż 15 min.

4. Gry mistrzowskie punktuje się następująco:

a.                   za zwycięstwo drużyna otrzymuje               - 3 punkty,

b.                   za mecz nierozstrzygnięty (remis)               - 1 punkt,

c.                   za przegrany mecz                                         - 0 punktów.

5. Drużyny biorące udział w meczach mistrzowskich w III lidze są uprawnione do wymiany 4 zawodników

Wejście zawodnika rezerwowego na boisko może mieć miejsce przy linii środkowej, w czasie przerwy w grze. Zmiany zawodników należy zgłaszać u sędziego asystenta z czerwoną chorągiewką wręczając mu kartkę z nazwiskiem i numerem zawodnika schodzącego i wchodzącego, minutę, w której następuje zmiana oraz nazwę drużyny. Obowiązek zabezpieczenia kartek na zmianę należy do kierownika drużyny.

6. Zawodnicy uczestniczący w zawodach seniorów mogą grać w dowolnym obuwiu piłkarskim.

§ 14

1. Zawody mistrzowskie rozgrywane są w terminach ustalonych przez Wydziały Gier Podkarpackiego w oficjalnym terminarzu rozgrywek. Zastrzega się możliwość zmiany terminarza w przypadku decyzji właściwych organów licencyjnych, dyscyplinarnych i innych Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej w sprawach dotyczących uczestnictwa klubów w rozgrywkach.

2. W wyjątkowych sytuacjach, wynikających z decyzji organu administracyjnego, sądowego lub związkowego, lub innych nadzwyczajnych okoliczności, organ prowadzący rozgrywki może wyznaczyć obligatoryjny termin rozegrania zawodów.

3. Na podstawie terminarza – kluby pełniące rolę gospodarza zawodów zobowiązane są ustalić konkretne daty, godziny  i miejsca rozpoczęcia zawodów w całej rundzie i przesłać na piśmie (listem poleconym, faksem lub e-mailem) – w terminie nie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem rundy rozgrywkowej organowi  prowadzącemu rozgrywki danej klasy rozgrywkowej.

4. Opublikowanie terminarza na oficjalnej stornie Podkarpackiego ZPN jest obowiązujące,  a zamieszczone tam terminy rozgrywania meczów są wiążące dla obu zainteresowanych klubów.

5. Zmiana terminu meczu wyznaczonego w sposób opisany w ust. 4 może nastąpić wyłącznie na zasadach określonych w ust. 14 niniejszego paragrafu. Nierozegranie zawodów w terminie wyznaczonym przez organ prowadzący rozgrywki będzie skutkowało walkowerem przeciwko drużynie gospodarzy.

6.  Najwcześniejszą godziną rozpoczęcia spotkania może być godzina 11.00 lub 12.00 przy odległości ponad 200 km. Jeżeli termin zawodów przypada na „dzień roboczy”, zawody nie mogą rozpocząć się wcześniej niż  o godzinie 16.00. w zależności od pory roku.

7. Wydział Gier może w uzasadnionych przypadkach wyznaczyć jednakowy dla wszystkich drużyn termin rozgrywania początkowych kolejek rundy jesiennej lub wiosennej.

8. Wydział Gier Podkarpackiego ZPN jako prowadzący rozgrywki wyznacza obligatoryjny termin rozegrania dwóch ostatnich  kolejek sezonu rozgrywkowego. Wydział Gier może za zgodą obu klubów ustalić inny termin rozegrania poszczególnych meczów w tych kolejkach, ale tylko wcześniejszy niż uprzednio wyznaczony. 

9. W przypadku sprzyjających warunków atmosferycznych Wydział Gier  prowadzący rozgrywki ma prawo wyznaczyć rozegranie awansem kolejek z rundy wiosennej.

10. Klub będący gospodarzem zawodów ma prawo nie później niż na 14 dni przed wcześniej wyznaczonym terminem (liczy się data wpływu pisma do WG) zmienić datę zawodów bez zgody przeciwnika (z obowiązkiem jego pisemnego powiadomienia). Zmiana ta może dotyczyć tylko tego samego terminu rozgrywkowego.

11. Terminy zawodów mogą być zmienione na prośbę jednego z klubów, wniesioną  do Wydziału Gier. Klub zwracający się o zmianę terminu, obowiązany jest wskazać przyczynę, zaproponować nowy termin i godzinę rozegrania zawodów oraz uzyskać zgodę przeciwnika (na piśmie). Wystąpienia o zmianę terminu bez zgody przeciwnika–  nie będą rozpatrywane. W przypadku zmiany daty lub godziny spotkania w terminie krótszym niż 14 dni przed meczem klub wnioskujący zobowiązany jest do wniesienia opłaty w wysokości 100,- zł na konto Podkarpackiego ZPN. Wystąpienie o zmianę terminu bez dokonania opłaty regulaminowej Wydział Gier Podkarpackiego ZPN pozostawia bez rozpatrzenia.

12. Zmieniony termin nie może przypadać w żadnym przypadku po zakończeniu rozgrywek  lub wyznaczonych już terminach obligatoryjnych.

13. W uzasadnionych wypadkach WG może dokonać zmiany terminu z urzędu lub ogłosić zakaz gry.

14. Powołanie do reprezentacji Związku Piłki Nożnej, a także na zgrupowanie szkoleniowe więcej niż trzech zawodników jednego klubu stanowi podstawę do przełożenia zawodów na inny wyznaczony przez właściwy organ prowadzący rozgrywki termin, na wniosek zainteresowanego klubu lub Wydziału Szkolenia.

15. Jeżeli spotkanie nie odbędzie się lub zostanie przerwane przez sędziego przed upływem regulaminowego czasu gry i niedokończone z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od organizatora zawodów, obu klubów, ich piłkarzy oraz kibiców – wówczas to spotkanie należy dokończyć (gdy zostało już rozpoczęte) lub rozegrać od początku (gdy nie zostało rozpoczęte) w najbliższym możliwym terminie.

     Do podjęcia decyzji w sprawie dokończenia (rozegrania) meczu i ustalenia terminu upoważniony jest  Wydział Gier Podkarpackiego ZPN.

16. W przypadku podjęcia przez Wydział Gier Podkarpackiego ZPN decyzji o rozegraniu w nowym terminie zawodów, które nie mogły zostać rozegrane w pierwotnie wyznaczonym terminie z przyczyn określonych w pkt. 15, dla zawodów rozgrywanych w nowym terminie stosuje się wszystkie zasady określone przepisami PZPN.

17. W przypadku podjęcia przez Wydział Gier decyzji o dokończeniu zawodów przerwanych przed upływem regulaminowego czasu gry – zawody dokańczane w nowym terminie są rozgrywane przy zachowaniu następujących zasad:

1. gra zostaje wznowiona od minuty, w której nastąpiło przerwanie zawodów, z zaliczeniem wyniku uzyskanego do momentu przerwania zawodów;

2. zespoły przystępują do dokańczania zawodów w składach liczbowych z uwzględnieniem wykluczeń dokonanych w zawodach przerwanych;

3. w zawodach dokańczanych mogą uczestniczyć wszyscy zawodnicy uprawnieni do gry w danym klubie w terminie dokańczania zawodów, poza zawodnikami, którzy:

a. opuścili boisko w trakcie przerwanych zawodów w związku z otrzymaniem czerwonej kartki lub w wyniku wymiany;

b. nie byli w trakcie zawodów przerwanych zawodnikiem klubu, w którego barwach występują w chwili dokańczania zawodów;

c. odbywali w trakcie zawodów przerwanych karę dyskwalifikacji z powodu liczby kartek otrzymanych od początku rozgrywek lub z innych przyczyn.

4. Zawodnik, który od początku rozgrywek do dnia dokańczania zawodów, otrzymał ilość kartek powodującą obowiązek odbycia kary dyskwalifikacji lub na którego nałożono obowiązek odbycia kary dyskwalifikacji z innych przyczyn, nie może odbyć tej kary  w dokańczanych zawodach.

18. Sobota i niedziela oraz środa  ustalone w terminarzach - traktowane są jako jeden termin rozgrywkowy. W wyjątkowych przypadkach - tylko za zgodą obu zainteresowanych drużyn mecze mogą zostać rozegrane 1 dzień przed lub 1 dzień po terminie.

19. Wszystkie zawody rozegrane dzień po dniu należy uważać za jeden termin, niezależnie od tego czy zawody będą rozegrane zgodnie z terminarzem, czy też zostaną przełożone w toku rozgrywek.

§ 15

1. Drużyna III Ligi, która przed rozgrywkami lub w trakcie rozgrywek rezygnuje z dalszego uczestnictwa lub zostanie przez Wydział Gier wycofana z rozgrywek, będzie przesunięta w następnym cyklu rozgrywek niżej o dwie klasy rozgrywkowe.

2. Drużyna klubu, która nie rozegra z własnej winy trzech wyznaczonych spotkań mistrzowskich w jednym cyklu rozgrywek (sezonie), zostaje automatycznie i niezależnie od sankcji finansowych wycofana z dalszych rozgrywek i od następnego sezonu występować będzie niżej o dwie klasy rozgrywkowe.

3. Zawody weryfikuje organ prowadzący dane rozgrywki.

4. Weryfikację spotkań drużyn wycofanych przeprowadza się następująco:

a. w przypadku rozegrania  mniej niż 50 % spotkań, anuluje się wyniki dotychczasowych spotkań tej drużyny,

b. w przypadku rozegrania 50 % lub więcej spotkań, zalicza się do punktacji wyniki uzyskane na boisku, natomiast w pozostałych nierozegranych meczach, przyznaje się walkowery dla przeciwników, a drużyny wycofane zostaną sklasyfikowane na ostatnich miejscach  w tabeli końcowej.

5.  Zawody należy zweryfikować jako walkower 3:0 na niekorzyść:

a. drużyny zawieszonej w prawach członkowskich lub w prawach uczestnictwa
w rozgrywkach i zawodach, zgodnie z § 22 Uchwały Nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu PZPN w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną (tekst jednolity);

b. drużyny, która z własnej winy nie staje do zawodów lub spóźni się więcej niż 15 minut;

c. drużyny, która nie przygotowała boiska do gry stosownie do postanowień § 6 ust. 3 i 5 Uchwały Nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu PZPN  w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną (tekst jednolity);

d. drużyny gospodarza, jeżeli nie dostarczy do gry przepisowej piłki lub w razie uszkodzenia nie zastąpi jej w wyznaczonym czasie z zastrzeżeniem art. 2 pkt. 9  i 10 Postanowień Polskiego Związku Piłki Nożnej - Przepisy gry w piłkę nożną na sezon 2010/2011;

e. drużyny gospodarza w przypadku, gdy na boisko wtargnie publiczność i nie zostanie usunięta w ciągu 5 minut lub w razie powtórnego jej wtargnięcia;

f. drużyny, która nie zgodzi się na prowadzenie zawodów przez sędziego wyznaczonego zgodnie z przepisami;

g. drużyny, w której brał udział zawodnik nieuprawniony do gry albo potwierdzony lub uprawniony na podstawie przedłożonych przez klub niewiarygodnych dokumentów;

h. drużyny, w której brał udział zawodnik nieuprawniony z tytułu przepisów o opiece lekarskiej, o których mowa w § 24 Uchwały Nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu PZPN w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną (tekst jednolity);

i. drużyny, która przed zakończeniem zawodów opuści boisko do gry, lub w której liczba zawodników będzie mniejsza niż 7;

j. drużyny, której trener prowadził zespół podczas rozgrywek mistrzowskich w trzecim i kolejnych meczach nie posiadając ważnej licencji trenerskiej po uprzednim, dwukrotnym  orzeczeniu kary finansowej przez właściwy Wydział Dyscypliny zgodnie z Uchwałą  nr VII/190 Zarządu PZPN z dnia 06 maja 2009.

k. drużyny, której zawodnik, członek kierownictwa lub trener, w czasie zawodów czynnie znieważył któregokolwiek z sędziów prowadzących zawody, które z tego powodu zostały przerwane;

l. drużyny, której kibic przed lub w czasie trwania zawodów czynnie znieważył któregokolwiek z sędziów prowadzących zawody, a zawody z tego powodu zostały przerwane;

m. drużyny, której kibice wtargnęli na pole gry i z tego powodu zawody zostały zakończone przez sędziego przed upływem ustalonego czasu gry,

n. drużyny, której kibice, swoim zachowaniem, spowodowali przerwanie i zakończenie meczu przez sędziego przed upływem ustalonego czasu gry,

o. drużyny, której zawodnik wykluczony z gry przez sędziego nie opuścił boiska w ciągu 2 minut,

p. drużyny, która nie dostarczy sędziemu sprawozdania z meczu, zawierającego skład zawodników, wraz z załącznikiem,

q. drużyny, w składzie której występowało co najmniej 2 zawodników u których stwierdzono pozytywne wyniki badań antydopingowych lub odmówili poddania się badaniom,

r. drużyny, w składzie której brał udział zawodnik powołany na zgrupowanie kadry narodowej, ale w nim nie uczestniczący bez zgody lekarza kadry, również z uwzględnieniem treści § 20 Uchwały Nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu PZPN  w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną (tekst jednolity),

s. drużyny, w której, z winy klubu, w ciągu całego meczu lub jego części wystąpiła mniejsza od wymaganej liczba zawodników młodzieżowych. § 8 ust. 4 stosuje się odpowiednio.

6. W przypadku naruszenia przepisów przez obie drużyny zostaną one ukarane obustronnym walkowerem.

        7. W przypadku uzyskania przez przeciwnika wyniku korzystniejszego aniżeli walkower - utrzymuje się wynik                uzyskany na boisku z pozbawieniem zdobytych bramek drużyny ukaranej.

8. Klub ukarany winien być powiadomiony o utracie punktów w ciągu 7 dni od daty podjęcia tej decyzji.

7. W przypadku nie stawienia się drużyny piłkarskiej na zawody mistrzowskie winna drużyna  zostaje ukarana karą finansową w wysokości -  1500,- zł


ROZDZIAŁ VIII

OBOWIĄZKI GOSPODARZA ZAWODÓW

§ 16

1. Organizator zawodów jest zobowiązany do przestrzegania wymogów określonych w Ustawie z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie Imprez masowych oraz przepisów związkowych z zakresu bezpieczeństwa na obiektach piłkarskich.

2. Organizator zawodów odpowiedzialny jest za utrzymanie porządku i spokoju publicznego  na widowni i obiekcie, na którym rozgrywane są zawody: przed ich rozpoczęciem, w czasie ich trwania i po ich zakończeniu. Organizator zawodów musi zabezpieczyć niezbędną ilość służb porządkowych i informacyjnych odpowiednio oznakowanych. Wykaz porządkowych powinien być wręczony sędziemu przed rozpoczęciem zawodów.

3. Za naruszenie przepisów ustawy o bezpieczeństwie Imprez masowych oraz przepisów związkowych z zakresu bezpieczeństwa na obiektach piłkarskich organizator ponosi odpowiedzialność zgodnie z przepisami Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN.


ROZDZIAŁ IX

OPIEKA LEKARSKA

§ 17

1. Każdy zawodnik przed rozpoczęciem uprawiania sportu piłkarskiego obowiązany jest poddać  się wszechstronnym badaniom lekarskim.

2. Wyniki badań muszą być odnotowane w książeczce zdrowia lub zaświadczeniu lekarskimktóre zobowiązani są posiadać wszyscy zawodnicy.

3. Zaświadczenie lekarskie zawodnika zawiera nazwisko i imię, datę urodzenia , Pesel, orzeczenie i winno być ostemplowane  przez lekarza przeprowadzającego badania i zawierać datę badania  i podpis lekarza.

4. Badanie lekarskie jest ważne przez okres 6 miesięcy, licząc od daty badania, chyba że lekarz zalecił wcześniejsze badania kontrolne.

5. Gospodarz zawodów zobowiązany jest do zapewnienia podczas całego meczu opieki medycznej w osobach: lekarza, pielęgniarki lub ratownika medycznego (posiadającego uprawnienia wynikające z Ustawy o ratownictwie medycznym), oraz noszy wraz z ich obsługą. Obecność swoją na zawodach przedstawiciel opieki medycznej – potwierdza przed zawodami własnoręcznym czytelnym podpisem na załączniku do zawodów, który składa sędziemu zawodów.

6. Brak opieki medycznej lub noszy wraz z obsługą na zawodach spowoduje ukaranie organizatora zawodów  karą finansową w wysokości :

- III liga  - 300,- zł

7.  Funkcji opieki medycznej nie może sprawować zawodnik wpisany do protokołu z zawodów.

8. W przypadku odniesionej kontuzji zawodnik zobowiązany jest do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego dopuszczającego go do gry.   


ROZDZIAŁ X

SPRAWY DYSCYPLINARNE

§ 18

1. Za wykroczenia i przewinienia klubów, ich zawodników, trenerów, działaczy i kibiców oraz sędziów, obserwatorów i delegatów stosuje się kary zawarte w Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN i niniejszym Regulaminie Rozgrywek.

2. Karom podlega także klub przyjezdny w przypadku niewłaściwego zachowania się kibiców przyjezdnych w związku z zawodami, w wyniku czego doszło do naruszenia porządku.

3. Kluby  posiadające drużyny seniorów w różnych klasach  rozgrywkowych obowiązane są prowadzić na podstawie załączników do sprawozdań meczowych, szczegółową ewidencję żółtych i czerwonych kartek z meczów mistrzowskich. Ewidencję kartek należy prowadzić  oddzielnie dla każdej klasy rozgrywkowej oraz Pucharu Polski.

4. Zawodnik, który w czasie zawodów mistrzowskich otrzyma napomnienie (żółtą kartkę) zostanie automatycznie ukarany:

1/ W rozgrywkach III Ligi

a. przy trzecim napomnieniu żółta kartka - kara pieniężna 100 zł

b. przy czwartym napomnieniu żółta kartka - jeden mecz dyskwalifikacji

c.  przy szóstym napomnieniu żółta kartka - kara pieniężna 200 zł

d. przy ósmym napomnieniu żółta kartka - jeden mecz dyskwalifikacji

e. przy dziewiątym napomnieniu żółta kartka - kara pieniężna 300 zł

f.  przy dwunastym napomnieniu żółta kartka - kara dyskwalifikacji dwóch meczów

g. przy każdym kolejnym napomnieniu żółta kartka - kara dyskwalifikacji w wymiarze jednego meczu oraz kara pieniężna 500 zł.

5. eżeli co najmniej 5 zawodników jednej drużyny otrzyma napomnienia (żółtą kartką) lub wykluczenie (czerwona kartka) w jednym meczu klub ukaranych zawodników podlega karze pieniężnej w kwocie do 500 zł.

6. Zawodnik zobowiązany do zapłaty kary pieniężnej z powodu kolejnych żółtych kartek aby mógł uczestniczyć w następnym meczu mistrzowskim winien dokonać wpłatę do kasy lub na  konto bankowe Podkarpackiego ZPN:

PODKARPACKI BANK SPÓŁDZIELCZY

35 8642 1126 2012 1134 8953 0001

najpóźniej przed rozpoczęciem tego meczu. Kserokopia dowodu wpłaty powinna być niezwłocznie dostarczona Wydziałowi Gier Podkarpackiego ZPN bądź dołączona do sprawozdania sędziego przed rozpoczęciem meczu.

7. Zawodnikowi, który w czasie zawodów mistrzowskich  zostanie wykluczony z gry (czerwona kartka) w wyniku otrzymania dwóch napomnień (dwie żółte kartki), wlicza się obie żółte kartki do rejestru napomnień zawodnika i ponosi on odpowiedzialność dyscyplinarną z tytułu ogólnej ilości żółtych kartek liczonych od początku sezonu.

8. Zawodnik, który w czasie zawodów mistrzowskich lub pucharowych zostanie wykluczony z gry (samoistna - czerwona kartka) zostaje automatycznie ukarany dyskwalifikacją i nie może brać udziału w żadnych zawodach piłkarskich do czasu rozpatrzenia sprawy i wydania decyzji przez właściwy Wydział Dyscypliny.

9. Zawodnikowi wykluczonemu z gry (czerwona kartka) karę jednego meczu dyskwalifikacji wymierza się w następujących przypadkach:

a. gdy zawodnik pozbawia realnej szansy zdobycia bramki przeciwnika poruszającego  się w kierunku bramki;

b. gdy zawodnik pozbawia drużynę przeciwnika bramki lub realnej szansy jej zdobycia zagrywając piłkę ręką, przy czym nie dotyczy to bramkarza we własnym polu karnym;

c. gdy bramkarz pozbawia drużynę przeciwnika realnej szansy zdobycia bramki, zatrzymując piłkę ręką poza własnym polem karnym.

9. Usunięcie przez sędziego w czasie meczu z ławki przeznaczonej dla zawodników rezerwowych którejkolwiek ze znajdujących się tam osób jest równoznaczne z wykluczeniem z gry (czerwona kartka) i podlega karze. Decyzja w tych sprawach należy do  Wydziału Dyscypliny Podkarpackiego ZPN.     

10. Karę dyskwalifikacji wymierza się: poprzez zakaz uczestnictwa w określonej liczbie meczów (górna granica dyskwalifikacji wynosi 10 meczów) oraz czasowo w tygodniach, miesiącach lub latach. Do czasu dyskwalifikacji - w wymiarze do 6 miesięcy nie wlicza się okresu przerwy między rundami. Przyjmuje się, iż okres przerwy między rundami trwa od 1 grudnia do 1 marca następnego roku.

11. Kara dyskwalifikacji wymierzona ilością meczów, a niewykonana w danej rundzie (sezonie) zostaje automatycznie przeniesiona na kolejne mecze w nowej rundzie lub nowej edycji rozgrywek.

12. Kara dyskwalifikacji wymierzona ilością meczów za przewinienia popełnione w rozgrywkach mistrzowskich musi być wykonana w tej klasie rozgrywek, w której została wymierzona lub w tej klasie rozgrywek do której drużyna awansowała bądź została zdegradowana, z zastrzeżeniem że:

a) wykonanie kary dot. żółtych kartek po zakończeniu sezonu nie przenosi się na kolejny sezon rozgrywkowy, w takim przypadku zawodnik obowiązany jest do wniesienia opłaty wysokości kolejnej opłaty za żółte kartki na rzecz Podkarpackiego ZPN.,

b) zawodnicy potwierdzeni i uprawnieni do danego klubu mogą odbyć karę dyskwalifikacji wyrażoną ilością meczów nie tylko w tej klasie rozgrywkowej, w której ją otrzymali ale również w innym zespole danego lub innego  klubu  w następujących przypadkach:

-  gdy zawodnikowi okres wykonania kary przechodzi na rundę wiosenną danego sezonu, a inna drużyna tego klubu do której był zgłoszony, rozpoczyna rozgrywki wcześniej niż  zespół,  w której zawodnik otrzymał karę,

- gdy zawodnik w okresie okna transferowego pomiędzy rundami danego sezonu zmieni   przynależność klubową, odbywa karę w zespole, w którym został uprawniony do gry.

Do czasu wykonania kary dyskwalifikacji wynikającej z czerwonej kartki zawodnik  nie może uczestniczyć w żadnych rozgrywkach mistrzowskich.

13. W przypadku dyskwalifikacji czasowej w wymiarze powyżej 3 miesięcy lub na stałe - zawodnik nie może uczestniczyć w żadnych zawodach piłkarskich, ani pełnić jakichkolwiek   funkcji związanych z działalnością w piłce nożnej.

14. Kara dyskwalifikacji wymierzona ilością meczów nie wykonana w drugiej rundzie rozgrywek  mistrzowskich zostaje przeniesiona do nowej edycji rozgrywek, z zastrzeżeniem pkt. 12. Powyższe nie dotyczy kary dyskwalifikacji, wymierzonej za napomnienia (żółte kartki).

15. W przypadku, gdy zawodnik otrzymał żółtą kartkę powodującą dyskwalifikację w wymiarze jednego meczu, wystąpił w następnych zawodach, które w wyniku tego zostały zweryfikowane jako walkower, orzeczona kara dyskwalifikacji nie jest uważana za odbytą i zawodnik taki nadal jest obowiązany do jej odbycia. W tym wypadku organ prowadzący rozgrywki jest zobowiązany do powiadomienia klubu                 o fakcie braku uprawnienia zawodnika do gry w kolejnych zawodach jako konsekwencji otrzymania żółtych kartek.

Żółte i czerwone kartki otrzymane przez zawodnika w spotkaniach pucharowych powodują konsekwencje dyscyplinarne tylko w tych rozgrywkach. Zawodnicy, którzy otrzymali kartki w rozgrywkach mistrzowskich powodujące konsekwencje dyscyplinarne nie mogą odbywać kar w rozgrywkach pucharowych.

16. Zawodnikowi nie zalicza się wykonania kary dyskwalifikacji za żółte bądź czerwone kartki, meczu, którego termin był ustalony zgodnie z terminarzem rozgrywek, a nie został rozegrany.

17. W przypadku przerwania zawodów i konieczności ich powtórzenia, udzielone przez sędziego napomnienia i wykluczenia zawodników zalicza się do rejestru kar. Zawody, które zostały przerwane i zweryfikowane jako walkower bierze się pod uwagę przy zaliczaniu na poczet kar odbywanych przez ukaranych zawodników.

18. Klub przyjmujący zawodnika na mocy transferu stałego lub czasowego z innego klubu, ma obowiązek sprawdzić w macierzystym związku (okręgu) piłki nożnej, jakie kary ciążą na danym zawodniku i uwzględnić je w swojej ewidencji wg następujących zasad:

a) jeżeli zmiana barw klubowych następuje w ramach tej samej klasy rozgrywkowej, to zawodnik w dalszym ciągu posiada w rejestrze tę samą liczbę kartek, które posiadał dotychczas

b) jeżeli zawodnik przechodzi do klasy wyższej lub niższej, to żółte kartki, które otrzymał w poprzednim klubie nie podlegają rejestracji w nowej drużynie.

ROZDZIAŁ XI

AWANSE I SPADKI

§ 19

1. Drużyna, która zajmie pierwsze miejsce w  III lidze, uzyska awans do II ligi.

2. Drużyny, które po zakończeniu rozgrywek sezonu 2012/2013 zajmą w tabeli   III ligi miejsca 14-15-16 spadają do właściwej terytorialnie IV ligi. Ilość drużyn spadających z III ligi ulega zwiększeniu o ilość drużyn spadających z II ligi.

3. Uwzględniając awanse i spadki, w sezonie 2013/2014,  III Liga  podkarpacko- lubelska  liczyć będzie 16 drużyn.

§ 20

1. W sytuacji, gdy drużyna uczestnicząca w rozgrywkach III ligi  wycofa się z rozgrywek w trakcie ich trwania, drużynę tę przesuwa się na ostatnie miejsce w tabeli. Drużyna ta musi być przesunięta w następnym cyklu rozgrywek niżej o dwie klasy rozgrywkowe.

2. Niezależnie od sankcji regulaminowych określonych w ust. 1, Wydział Dyscypliny Podkarpackiego ZPN wymierza karę finansową w wysokości - 3 000,- zł  

3. Tabele publikowane będą w Komunikacie Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej dwa razy w sezonie rozgrywkowym.

§ 21

1. W rozgrywkach, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej, kolejność zespołów w tabeli ustala się według ilości zdobytych punktów.

W przypadku uzyskania równej ilości punktów przez dwie lub więcej drużyn, o zajętym miejscu decydują:

          1)  przy dwóch zespołach:

      a. Ilość zdobytych punktów w spotkaniach między tymi drużynami,

b. przy równej ilości punktów korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w spotkaniach tych drużyn,

c. przy dalszej równości, według obowiązującej reguły UEFA, że bramki strzelone na wyjeździe liczone są podwójnie, korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w spotkaniach tych drużyn,

d. przy dalszej równości, korzystniejsza różnica bramek we wszystkich spotkaniach z całego cyklu rozgrywek,

e. przy dalszej równości, większa ilość bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach z całego cyklu,

f. w przypadku, gdy dwoma zespołami o jednakowej ilości punktów są zespoły zajmujące pierwsze i drugie miejsce w tabeli, a także zespoły których kolejność decyduje o spadku, stosuje się wyłącznie zasady określone w punktach a, b i c, a jeżeli one nie rozstrzygną o kolejności, zarządza się spotkanie barażowe na neutralnym boisku wyznaczonym przez Podkarpacki ZPN lub właściwy związek piłki nożnej.

2. Przy więcej niż dwóch zespołach przeprowadza się dodatkową punktację pomocniczą spotkań wyłącznie między zainteresowanymi drużynami, kierując się kolejno zasadami podanymi w ust 1) w punktach a, b, c, d oraz e.


ROZDZIAŁ XII

 PROTESTY I ODWOŁANIA

§ 22

Po zakończeniu zawodów kierownicy drużyn podpisują załącznik do sprawozdania bez względu na to czy wnoszą protesty, czy też nie.

1. Protesty i odwołania mogą dotyczyć:

a)        organizacji zawodów;

b)        stanu pola gry, w tym nieprawidłowego przygotowania, oznaczenia i wyposażenia;

c)        opóźnionego przybycia drużyny na miejsce rozgrywania zawodów;

d)        prawidłowości wypełnienia i czasu dostarczenia sprawozdania z zawodów;

e)        tożsamości zawodników;

f)         przebiegu zawodów oraz dyscypliny.

2. Kapitanowie i kierownicy drużyn mogą wnosić protesty na załączniku do sprawozdania sędziowskiego na następujących zasadach:

a) protesty muszą być wnoszone do sędziego przed rozpoczęciem zawodów, późniejsze zgłoszenia nie będą przyjmowane chyba, że dotyczą spraw zaistniałych w czasie trwania zawodów, wszystkie protesty muszą być przez sędziego zbadane, a w przypadkach uzasadnionych sędzia musi wyznaczyć kapitanowi drużyny gospodarzy czas na usunięcie ewentualnych usterek. Sędzia musi umieścić  w sprawozdaniu zawodów treść zgłoszonych zastrzeżeń, jak również wydane zarządzenia.

Protesty dotyczące tożsamości zawodników mogą być wnoszone do sędziego najpóźniej  do zakończenia zawodów. Sprawdzenia tożsamości zawodników sędzia może dokonać przed zawodami, w czasie przerwy między częściami gry lub po zawodach, zawsze jednak  w obecności kapitanów obydwu drużyn. Konieczność sprawdzenia tożsamości zawodników po zakończeniu zawodów zobowiązuje kapitanów i kierowników drużyn do zatrzymania wszystkich zawodników, którzy uczestniczyli w grze w momencie zgłoszenia protestu do pełnej dyspozycji sędziego we wskazanym przez niego miejscu.

b) protesty w załączniku do sprawozdania sędziowskiego muszą być czytelnie podpisane  przez kapitana i kierownika drużyny, są one wolne od opłacenia kaucji

3. Protesty o których mowa w punkcie 1 - mogą być także zgłoszone przez klub w formie pisemnego protestu skierowanego do organu prowadzącego rozgrywki, wraz z załączonym dowodem opłacenia kaucji protestacyjnej w wysokości   500,- zł.

4. Protesty po zawodach muszą być dostarczone w ciągu 48 godzin, przy czym kopie protestów powinny zostać przekazane stronie przeciwnej.

Nieopłacenie kaucji, lub też złożenie protestu po 48 godzinach, powoduje pozostawienie go bez rozpatrzenia. Wszystkie ewentualne koszty związane z przeprowadzeniem postępowania wyjaśniającego dotyczącego złożonego protestu ponosi strona protestująca.

5. W przypadku oddalenia protestu wpłacona kaucja na rzecz organu  prowadzącego rozgrywki nie podlega zwrotowi. Uzasadnienie każdorazowo należy przesłać przeciwnikowi.

6. Przy zgłaszaniu i rozpatrywaniu protestów obowiązuje zasada dwuinstancyjności.
   W  rozgrywkach III Ligi organem I instancji jest Wydział Gier Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej jako prowadzący rozgrywki, a II instancją jest Wydział Gier  PZPN, natomiast w stosunku do decyzji podjętych w I instancji przez Wydział Dyscypliny Podkarpackiego ZPN  organem II instancji jest Związkowy Trybunał Piłkarski PZPN.

7. Odwołania od decyzji organów pierwszej instancji mogą być wnoszone do drugiej instancji w terminie 14 dni od daty doręczenia pisemnego uzasadnienia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Niezachowanie ww. terminu powoduje uprawomocnienie się decyzji pierwszej instancji.

8. Rozpatrzenie odwołania przez Związkowy Trybunał Piłkarski PZPN bądź Wydział Gier PZPN  jest uzależnione od wpłaty kaucji w wysokości:

·          1000,- zł w przypadku  klubów III Ligi

·          700,-  zł w przypadku osób fizycznych

     9. Wpłata kaucji w wysokości wskazanej w punkcie 8 musi nastąpić wraz z wniesieniem odwołania.

10. W przypadku braku rozstrzygnięcia protestu w ciągu 1 miesiąca, stronie zainteresowanej przysługuje prawo wniesienia skargi, składanej bezpośrednio do organu drugiej instancji.

11. Decyzje podjęte przez właściwe organy drugiej instancji są ostateczne.
 

ROZDZIAŁ XIII

 POSTANOWIENIA FINANSOWE

§ 23

1. Kluby - członkowie Związku Piłki Nożnej obowiązane są dokonać wpłaty składki członkowskiej w wysokości i terminach określonych przez Zarząd Związku macierzystego.

2. Kluby uczestniczące w rozgrywkach III Ligi podkarpacko-lubelskiej wpłacają przed rozpoczęciem rozgrywek opłatę za uczestnictwo w sezonie rozgrywkowym 2012/2013 w kwocie – 2 000,- zł  na konto Podkarpackiego ZPN.

3. Wysokość opłat za weryfikację boisk określają Zarządy Podkarpackiego i Lubelskiego Związku Piłki Nożnej.

4. Kluby wypłacają delegowanym sędziom i obserwatorom na zawody ekwiwalent według ustalonych przez PZPN stawek – na podstawie delegacji wystawionej przez właściwe Kolegium Sędziów lub Wydział Sędziowski.

  5. Opłaty w Podkarpackim ZPN z tytułu uprawnienia zawodnika do gry w jednym cyklu rozgrywkowym pobiera się w niżej określonej wysokości:

a. dla zawodników III ligi

25 zł - przed rozpoczęciem sezonu rozgrywkowego i zawodników zgłaszanych  w   trakcie              sezonu (wcześniej potwierdzonych do klubu);

­        50 zł - po rozpoczęciu sezonu rozgrywkowego.

Opłaty za uprawnienia zawodników kluby wnoszą do kasy lub na konto Podkarpackiego ZPN.

6. Klub otrzymujący ekwiwalent (odstępujący) za wyszkolenie transferowanego zawodnika dokonuje wpłaty na konto macierzystego Związku Piłki Nożnej w wysokości 3% od ustalonego między klubami ekwiwalentu netto za transfer krajowy lub w wysokości 2% ustalonego między klubami ekwiwalentu netto za transfer zagraniczny.

7. Klub pozyskujący zawodnika jest zobowiązany dokonać wpłaty 2% ustalonego między stronami ekwiwalentu netto na konto Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej, którego jest członkiem.

8. Postanowienia ust. 8 i 9 stosuje się odpowiednio w razie ustalenia wysokości ekwiwalentu netto za wyszkolenie zawodnika przez właściwe organy PZPN lub Podkarpackiego ZPN.

9. W przypadku, gdy kwota 3% lub 2% od ustalonego między klubami ekwiwalentu netto, o którym mowa w ust. 8 i 9, jest niższa od ryczałtu podanego poniżej, kluby pozyskujący i odstępujący zawodnika, wpłacają przy uprawnieniu do gry ryczałt w wysokości określonej  dla poszczególnej klasy rozgrywkowej.

10. Klub pozyskujący zawodnika na mocy transferu definitywnego (odpłatnego lub nieodpłatnego) wpłaca na konto Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej ryczałt w wysokości:

a. do zespołu Ekstraklasy  - 2000 zł

b. do zespołu I ligi                - 1500 zł

c. do zespołu II ligi                - 1000 zł

d. do zespołu III ligi               -  750 zł 

11. Klub odstępujący zawodnika na mocy transferu definitywnego (odpłatnego lub nieodpłatnego) wpłaca na konto Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej ryczałt w wysokości:

a. do zespołu Ekstraklasy   - 2000 zł

b. do zespołu I ligi                 - 1500 zł

c. do zespołu II ligi                 - 1000 zł

d. do zespołu III ligi                -   750 zł

12. Klub przyjmujący zawodnika na mocy transferu czasowego (odpłatnego lub nieodpłatnego) wpłaca na konto Podkarpackiego ZPN ryczałt w wysokości:

a. do zespołu Ekstraklasy   - 1000 zł

b. do zespołów I i II ligi         -  750 zł

c.  do zespołu III ligi               -  450 zł

13. Klub zwalniający zawodnika na mocy transferu czasowego (odpłatnego lub nieodpłatnego) wpłaca na konto Podkarpackiego ZPN ryczałt w wysokości:

a. do zespołu Ekstraklasy  - 1000 zł

       b. do zespołów I i II ligi         - 750 zł

       c. do zespołu III ligi                - 450 zł

14. W razie uprawnienia zawodnika wolnego, który nie jest związany z klubem żadną umową bądź kontraktem  ani nie ma obowiązującej deklaracji gry amatora lub na podstawie decyzji Wydziału Gier PZPN (ZPN), o której mowa w art. XIV Uchwały nr I/1 z dnia 18.02.2000 roku Zarządu PZPN klub pozyskujący zawodnika wpłaca na rzecz Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej ryczałt w wysokości:

a. do zespołu Ekstraklasy  - 4000 zł

b. do zespołu I ligi                - 3000 zł

c. do zespołu II ligi                - 2000 zł

d. do zespołu III ligi               - 1500 zł

15. Niezależnie od opłat, o których wyżej mowa, w przypadku przejścia zawodnika do innego Związku Piłki Nożnej - Klub pozyskujący zawodnika w tym również zawodnika, który nie jest związany kontraktem (umową) z klubem, zobowiązany jest dokonać wpłaty na konto właściwego Związku Piłki Nożnej, za uzyskanie danych o karalności i wyrejestrowanie zawodnika w następującej wysokości:

a.                    w przypadku zawodników Ekstraklasy         - 750 zł

b.                    w przypadku zawodników I i II ligi                  - 500 zł

c.                    w przypadku zawodników III ligi                      - 300 zł

d.                    w przypadku zawodników niższych klas       - 150 zł

e.                    w przypadku zawodniczek                               -  bez opłat

 

Ww. opłaty dotyczą także zawodników, o których mowa w § 28 ust. 3 Uchwały nr III/39 z dnia 14 lipca 2006 roku Zarządu PZPN w sprawie statusu zawodników występujących w polskich klubach piłkarskich oraz zasad zmian przynależności klubowej.

16. W przypadku ponownego uprawnienia zawodnika w tym samym oknie transferowym  do wyższej klasy, niż klasa, do której ten sam Klub w tym samym oknie transferowym  już dokonał uprawnienia tego zawodnika, jest on zobowiązany do uiszczenia opłaty z tego tytułu w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy wysokością już uiszczonej opłaty,  a opłaty należnej z tytułu uprawnienia zawodnika do klasy, do której zostaje on uprawniony. Różnica jest płatna na rzecz właściwego Związku Piłki Nożnej.


ROZDZIAŁ XIV

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 24

1. Niniejsze zasady obowiązują w rozgrywkach III ligi podkarpacko- lubelskiej w sezonie 2012/2013.

2. W okresie trwania rozgrywek mistrzowskich nie mogą być wprowadzane żadne zmiany w niniejszych zasadach z wyjątkiem zmian wynikających z uchwał Zarządu PZPN podjętych po uchwaleniu Regulaminu

3.  Prawo interpretacji niniejszych zasad przysługuje Zarządowi Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej.

4. Niniejsze zasady zatwierdzono na posiedzeniu Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej Uchwałą nr…………………. w dniu 11 maja 2012 roku.

                                           Prezes

                Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej

                                   Kazimierz Greń

 

Rzeszów, dnia 11 maja 2012 r.

Najbliższa kolejka

Najbliższa kolejka 25
Izolator Boguchwała - Orzeł Przeworsk
Avia Świdnik - Podlasie Biała Podlaska
Polonia Przemyśl - Karpaty Krosno
CHEŁMIANKA Chełm - Tomasovia Tomaszów Lubelski
Stal Kraśnik - AMSPN Hetman Zamość
Resovia - JKS 1909 Jarosław
Stal Sanok - Sokół Sieniawa
Orlęta Radzyń Podlaski - Omega Stary Zamość
Lublinianka Lublin - pauza

Reklama

Najbliższe spotkanie

CHEŁMIANKA ChełmTomasovia Tomaszów Lubelski
CHEŁMIANKA Chełm   Tomasovia Tomaszów Lubelski
2014-04-27, 16:30:00


Statystyki przedmeczowe »

Statystyki drużyny

Wsparcie klubu

Wsparcie dla administratora ulubionej strony klubowej

Wspomóż!

Dodatkowa powierzchnia dyskowa 100MB

0%
Wspomóż!

Dodatkowa powierzchnia dyskowa 250MB

0%
Wspomóż!

Dodatkowa powierzchnia dyskowa 500MB

0%
Wspomóż!

Wyszukiwarka

Mini-Chat

Musisz się zalogować, aby korzystać z mini-chatu.

Najnowszy film

Gol na 3:0 Orl. R.- Chełm.